Informacje dla pacjentów - Zasady przyjęcia

Do SP PZOL w Celejowie przyjmowane są osoby z powodu złego stanu zdrowia spowodowanego zaburzeniem psychicznym wymagające (stałej bądź czasowej) opieki i pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych lub niezdolne do samodzielnego ich zaspakajania. Do Zakładu mogą być kierowane osoby przewlekle leczone z powodu:

organicznego zaburzenia psychicznego, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)
schizofrenii, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowego) i urojeniowego (F20-F29)
zaburzenia nastroju (afektywnego) (F30-F39)
upośledzenia umysłowego (F70-F79).

Podstawą przyjęcia do Zakładu jest dostarczenie niżej wymienionego kompletu dokumentów w oryginale:
(wzory dokumentów)

A. w przypadku osoby wyrażającej zgodę na pobyt w SP PZOL w Celejowie:
1) podanie o przyjęcie do SP PZOL w Celejowie; (PDFDOCX)
2a) skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wypełnione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDF, DOCX)
2b) zaświadczenie lekarza psychiatry z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego (w języku polskim według aktualnie obowiązującej wersji ICD) i opisem dotychczasowego oraz aktualnego leczenia psychiatrycznego – jeżeli skierowanie do SP PZOL w Celejowie wypełnił lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, niebędący lekarzem psychiatrą – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOCX)
3) wywiad pielęgniarski – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOC)
4) skala Barthel – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOCX)
5) informacja o dochodach (decyzja z ZUS, KRUS lub ośrodka pomocy społecznej);

B. w przypadku odmowy zgody na umieszczenie w SP PZOL w Celejowie:
1) prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bez zgody pacjenta;
2b) zaświadczenie lekarza psychiatry z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego (w języku polskim według aktualnie obowiązującej wersji ICD) i opisem dotychczasowego oraz aktualnego leczenia psychiatrycznego– ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOCX)
3) wywiad pielęgniarski – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOC)
4) skala Barthel – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOCX)
5) informacja o dochodach (decyzja z ZUS, KRUS lub ośrodka pomocy społecznej);

C. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej:
1a) prawomocne postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu;
1b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego;
1c) prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bez zgody pacjenta;
2b) zaświadczenie lekarza psychiatry z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego (w języku polskim według aktualnie obowiązującej wersji ICD) i opisem dotychczasowego oraz aktualnego leczenia psychiatrycznego – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOCX)
3) wywiad pielęgniarski – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOC)
4) skala Barthel – ważność 30 dni od daty wystawienia; (PDFDOCX)
5) informacja o dochodach (decyzja z ZUS, KRUS lub ośrodka pomocy społecznej);

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zakładu.

Na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej lekarz psychiatra SP PZOL w Celejowie dokonuje wstępnej oceny zasadności przyjęcia do Zakładu. Pozytywna ocena jest podstawą wpisania do kolejki osób oczekujących na przyjęcie do SP PZOL w Celejowie. Zainteresowane strony są pisemnie informowane o dokonaniu wpisu do kolejki osób oczekujących, nadaniu numeru oraz prognozowanej dacie przyjęcia do Zakładu.

Przyjęcia do SP PZOL w Celejowie odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących. Informacja o pierwszym wolnym terminie dostępna jest w „Informatorze o Terminach Leczenia” na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
O terminie przyjęcia do Zakładu pacjent lub jego opiekun prawny (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) zostaje poinformowany telefonicznie lub pisemnie.
Przyjęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W dniu przyjęcia osoba ubiegająca się o umieszczenie w Zakładzie zgłasza się do pracownika socjalnego SP PZOL w Celejowie i pod jego opieką udaje się na badanie lekarskie. Lekarz Zakładu dokonuje oceny stanu psychicznego oraz somatycznego pacjenta i decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do SP PZOL w Celejowie.

Osoba przyjmowana do Zakładu powinna posiadać przy sobie:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
dokumentację medyczną dotychczasowego leczenia i aktualne wyniki badań (jeśli jest w ich posiadaniu).

Osoba przyjmowana powinna być zaopatrzona w podstawowe przybory toaletowe (szczoteczkę do zębów, pastę, mydło, szampon, krem i maszynkę do golenia itp.), oraz ubranie i obuwie stosowne do pory roku.

Pacjent, a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej również opiekun prawny, w chwili przyjęcia do Zakładu podpisuje zgodę na pobyt.
Powyższe nie dotyczy osób skierowanych do Zakładu na podstawie postanowienia sądu (umieszczenie w Zakładzie bez zgody).

Umowa zawarta z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych.

Osoba przebywająca w Zakładzie ponosi odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w Zakładzie (art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1510 ze zm.). W związku z powyższym pacjent lub jego opiekun prawny (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) w dniu przyjęcia do SP PZOL w Celejowie i zapoznaniu się z zasadami ustalania i ponoszenia kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Zakładzie, podpisuje zgodę na ponoszenie odpłatności związanej z tymi kosztami.

W dniu przyjęcia pacjent lub jego opiekun prawny (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) winien okazać aktualną decyzję emerytalną (rentową) lub inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu.

W celu umożliwienia wzajemnych rozliczeń pacjent lub jego opiekun prawny (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) podaje swój aktualny numer konta bankowego. W razie braku konta bankowego, pacjent lub jego opiekun prawny (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) w dniu przyjęcia do Zakładu podpisuje stosowny dokument (zgodę) na założenie konta w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie, w którym SP PZOL w Celejowie prowadzi swój rachunek bankowy.

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.