Regulamin odwiedzin pacjentów

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW SP PZOL W CELEJOWIE

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach odbywają się we wszystkie dni tygodnia, bez ograniczeń. Prosimy jednak o przebywanie w oddziale w godzinach 900-2000 (aby odwiedziny nie zakłócały spokoju innym pacjentom).
 2. Odwiedziny chorych mogą odbywać się poza ustalonymi godzinami odwiedzin za zgodą personelu medycznego.
 3. Odwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Zakładu.
 4. Osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza swoją wizytę personelowi pielęgniarskiemu.
 5. Ze względu na prawo do poszanowania intymności innych chorych przebywających w Zakładzie, uwzględniając stan pacjenta odwiedziny odbywają się poza salami chorych w wyznaczonych miejscach w oddziale np. stołówka, świetlica, hol (na terenie Zakładu).
 6. Jeśli stan pacjenta nie pozwala na odwiedziny zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5 to odwiedziny na salach chorych mogą się odbywać za zgodą personelu medycznego, a osoba odwiedzająca powinna przestrzegać zasad epidemiologicznych dotyczących higieny rąk i zakazu siadania na łóżkach chorych.
 7. Odwiedzający jest zobowiązany do podporządkowania się wszystkim poleceniom personelu Zakładu.
 8. Zakazuje się wnoszenia na oddział: alkoholu, leków, środków psychoaktywnych, ostrych przedmiotów. Nie wolno filmować ani fotografować chorych przebywających w Zakładzie, z wyjątkiem odwiedzanego chorego.
 9. Zakazuje się odwiedzin osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 10. W Zakładzie obowiązuje zakaz palenia.
 11. Osoby dotknięte chorobą zakaźną lub infekcją dróg oddechowych nie powinny odwiedzać chorego w Zakładzie.
 12. Dzieci do lat 13 mogą odwiedzać pacjentów wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, za zgodą personelu medycznego.
 13. Odwiedzający powinien zachowywać się w sposób nie wywołujący agresji innych osób.
 14. Fakt przyniesienia artykułów spożywczych, pozostawienie pacjentowi wyrobów tytoniowych, zapałek, zapalniczek oraz innych tego typu przedmiotów, należy każdorazowo zgłaszać personelowi pielęgniarskiemu, w celu właściwego ich przechowywania.
 15. Pacjent wraz z odwiedzającym nie może opuszczać terenu Zakładu bez uzyskania zgody lekarza.
 16. Informacji o stanie zdrowia pacjentów przebywających w Zakładzie udziela lekarz prowadzący.
 17. W sytuacji podejrzenia lub wystąpienia zagrożenia epidemicznego odwiedziny mogą zostać ograniczone lub zawieszone.

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.