Informacje o zakładzie - Historia Zakładu

Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie został utworzony na mocy Zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 185 z dnia 13 sierpnia 1998 roku.

Podmiot tworzący - Województwo Lubelskie, w 2012 roku uchwalił jednostce nowy statut i zmienił nazwę na Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie. Zakład może używać skróconej nazwy: SP PZOL w Celejowie.

Obecnie jednostka dysponuje 260 łóżkami rozlokowanymi w pięciu oddziałach:
Oddział I w Celejowie 68 (pawilon) - 74 łóżek,
Oddział II w Celejowie 68 (pałac) - 66 łóżka,
Oddział III w Celejowie 68 (pawilon A) - 40 łóżek,
Oddział IV w Nałęczowie, ul. Lipowa 37 (willa Tolin) - 40 łóżek,
Oddział V w Celejowie 68 (otwarty w 2015 roku) - 40 łóżek.

Zadaniem Zakładu jest udzielanie osobom dorosłym, z zaburzeniami psychicznymi, niewymagającym hospitalizacji, całodobowych, stacjonarnych świadczeń zdrowotnych (pielęgnacja i rehabilitacja) w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Naszym pacjentom zapewniamy pełen zakres świadczeń zdrowotnych (diagnostyczno-terapeutyczno-leczniczych), produkty lecznicze, wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Zakład prowadzi edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin, przygotowuje chorych do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. W celu zapewnienia naszym pacjentom najwyższej jakości świadczeń współpracujemy z innymi zakładami opieki zdrowotnej.

Opieka nad chorymi ma charakter zindywidualizowanej pomocy i pielęgnacji, wynikającej z potrzeb i problemów poszczególnych osób. Naszym pacjentom oferujemy możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach terapii i aktywizacji zajęciowej (między innymi zajęcia plastyczne, krawieckie, teatralne, trening finansowy, uprawa ogródka) i zajęć psychoedukacyjnych. Szczególną uwagę przykładamy do usprawnienia i aktywizacji ruchowej naszych pacjentów. Możliwość obcowania z naturą w niezwykle malowniczym miejscu korzystnie wpływa na poprawę ogólnej sprawności i rozwój zainteresowań chorych.

Zakład zatrudnia około 175 osób: lekarzy, psychologów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, rehabilitantów, salowych, pracowników administracji i obsługi techniczno-gospodarczej. Działalność finansowa Zakładu prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo-finansowego zaopiniowanego przez Radę Społeczną. Głównym źródłem finansowania są przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych (osobodni) sprzedanych Lubelskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie oraz dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie w wysokości 70% dochodu pacjentów.

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.