Informacje - Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów i ich opiekunów

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1, zwane w skrócie RODO. W związku z powyższym, zgodnie z treścią wymienionego Rozporządzenia, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie, zwany dalej „Administratorem” informuje, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie, Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@spzolcelejow.pl;
 3. w ramach prowadzonej działalności SP PZOL w Celejowie udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 4. na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych, Administrator pozyskuje dane osobowe pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych i opiekunów faktycznych;
 5. dane pacjenta mogą być pozyskiwane bezpośrednio od pacjenta lub od osoby działającej w jego imieniu, która jest jego przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym;
 6. administrator może pozyskiwać dane osobowe Pacjenta również od innych podmiotów wykonujących świadczenia zdrowotne, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 7. dane pacjenta oraz osoby działającej w jego imieniu mogą być pozyskane przez Administratora również z oficjalnych, publicznie dostępnych źródeł, prowadzonych przez organy publiczne;
 8. udostępnienie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa – art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 9. dane osobowe przetwarzane przez SP PZOL w Celejowie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez administratora

Administrator w ramach prowadzonej działalności przetwarza dane:
 1. pacjenta – w postaci imienia, nazwiska, imion i nazwisk rodziców, oznaczenia płci, numeru Pesel (jeżeli posiada), adresu zamieszkania, daty i miejsca urodzenia, numeru telefonu (jeżeli posiada), adresu e-mail (jeżeli posiada), danych dotyczących zdrowia oraz przyznanych świadczeń finansowych, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwa;
 2. przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego pacjenta – w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu (jeżeli posiada), adresu e-mail (jeżeli posiada).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przetwarza dane osobowe jeżeli:
 1. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej – art. 9 ust. 2 lit b oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 32 i 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz zapisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach prowadzonej działalności, dane pacjentów, przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych i opiekunów faktycznych pacjentów, Administrator udostępnia:
 1. zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę personelowi medycznemu (osobom wykonującym zawód medyczny) oraz innemu personelowi wspomagającemu , wykonującemu czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia Administratora, tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania usług związanych z pobytem pacjenta i jego leczeniem – przy czym wyżej wskazane osoby obowiązane są na mocy ustawy i umowy do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych;
 2. innym podmiotom z którymi SP PZOL w Celejowie posiada zawarte umowy na wykonywanie usług związanych z pobytem pacjenta i jego leczeniem , w szczególności dotyczy to podmiotów wykonujących usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych, diagnostyki, transportu, konsultacji, obsługi i serwisu sprzętu i aparatury medycznej;
 3. podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator informuje, że osoba której dane dotyczą posiada:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Administrator informuje, że dane osobowe:
 1. pacjenta – będą przetwarzane w czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz będą przechowywane przez okres ich archiwizacji wynikający z odrębnych przepisów, dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej;
 2. przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego pacjenta – będą przetwarzane przez czas wykonywania świadczeń zdrowotnych i zostaną usunięte niezwłocznie po utracie przez wyżej wymienionych prawa do reprezentowania i decydowania o pacjencie, a także utraty lub zrealizowania udzielonego upoważnienia, a w zakresie w jakim dane osobowe wyżej wymienionych osób stanowią część dokumentacji medycznej, będą przetwarzane przez czas wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz będą przechowywane przez okres ich archiwizacji wynikający z odrębnych przepisów, dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej;
 3. informuje się, że zgodnie z ustawą, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a.dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.