Informacje dla pacjentów - Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie
 1. Pacjent Zakładu ma prawo do:
  • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;
  • informacji o swoim stanie zdrowia;
  • tajemnicy i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej;
  • wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji (nie dotyczy to świadczeń zdrowotnych, których udzielanie bez zgody pacjenta regulują odrębne przepisy);
  • poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • udostępniania dokumentacji medycznej, także osobie przez niego wskazanej;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
  • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  • opieki duszpasterskiej;
  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Zakładu.
 2. Ponadto pacjent SP PZOL w Celejowie ma prawo do:
  • respektowania praw obywatelskich;
  • poszanowania wyznawanych wartości moralnych, kulturowych i przekonań religijnych;
  • wyrażenia zgody lub odmowy na umieszczenie w Zakładzie;
  • wypisania z Zakładu na własne żądanie;
  • uzyskania informacji o możliwych następstwach przerwania leczenia w Zakładzie;
  • wskazania osoby lub instytucji, którą Zakład jest obowiązany powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci;
  • prywatności, ochrony korespondencji;
  • kontaktów z rodziną;
  • okresowego przebywania poza Zakładem bez wypisywania z Zakładu, po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego;
  • złożenia wniosku o ustanowienie kuratora do pomocy w rozwiązywaniu swoich wszystkich spraw albo określonego rodzaju;
  • składania skarg do kierownika oddziału, zastępcy Dyrektora ds. medycznych lub Dyrektora Zakładu;
  • kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
 3. Pacjent Zakładu ma również prawo do:
  • zapewnienia środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;
  • dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę skazaną przez chorego; (w przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na warunki przebywania innych chorych w Zakładzie, Dyrektor Zakładu lub jego zastępca może czasowo ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki przez osoby bliskie lub wskazane przez pacjenta.)
  • kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz; (Koszty realizacji tych uprawnień nie mogą obciążać Zakładu.)
  • umierania w spokoju i godności.
 4. Pacjent SP PZOL w Celejowie ma obowiązek:
  • przestrzegać zaleceń personelu medycznego;
  • przestrzegać przepisów porządkowych i przeciwpożarowych obowiązujących w Zakładzie;
  • utrzymywać higienę i czystość osobistą stosownie do stopnia swojej sprawności, a w przypadku trudności w tym zakresie chory ma obowiązek poddać się czynnościom higienicznym wykonywanym przez personel Zakładu;
  • zachowywać się kulturalnie, nie zakłócać spokoju i odpoczynku innym chorym; (W Zakładzie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00.)
  • szanować mienie będące własnością Zakładu i innych chorych.
 5. Chory nie może wychodzić poza teren Zakładu bez wiedzy i zgody personelu medycznego.
 6. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków i poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego.
 7. Zabrania się uprawiania gier hazardowych.
 8. Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.