Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

„Termomodernizacja budynku Oddziału I w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie, Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gm. Wąwolnica oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację, wraz z wykorzystaniem OZE opartą o system monitorowania i zarządzania energią.

Realizacja projektu poprawi warunki użytkowania oraz obniży koszty utrzymania obiektu poprzez:

  • zastosowanie nowych technologii;
  • efektywne wykorzystanie energii cieplnej;
  • obniżenie kosztów ogrzewania;
  • wykorzystanie energii pochodzącej z OZE;
  • poprawę efektywności wykorzystania energii.


Realizacja projektu została zakończona w: styczniu 2021r.

Całkowita wartość projektu: 615 280,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 501 154,47 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 425 981,28 zł

Wkład własny (wydatki niekwalifikowane oraz 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych): 72 298,72 zł

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.