Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Projekt grantowy (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20) pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu była pomoc w ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.

I nabór

Realizacja została zakończona w: listopadzie 2020r.

Wartość otrzymanego grantu: 785 147,12 zł

Liczba pracowników objętych grantem: 98

Kwota grantu wypłacona w formie wynagrodzeń: 717 075,34 zł

Kwota grantu przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej: 68 071,78 zł

II nabór

Realizacja została zakończona w: lipcu 2021r.

Wartość otrzymanego grantu: 657 641,99 zł

Liczba pracowników objętych grantem: 99

Kwota grantu wypłacona w formie wynagrodzeń: 657 641,99 zł

Kwota grantu przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej: 0,00 zł

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.