Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

„Termomodernizacja budynku Oddziału I w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie, Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny”

W okresie od 01.04.2019 do 31.01.2021 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie realizował projekt pt. „Termomodernizacja budynku Oddziału I w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie, Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny”, którego celem było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie gm. Wąwolnica oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację, wraz z wykorzystaniem OZE opartą o system monitorowania i zarządzania energią.

Projekt w 85% współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Realizacja projektu przebiegała dwuetapowo:

  • od 01.04.2019 – 23.06.2020r. trwały prace przygotowawcze, w tym: prace projektowe, postępowania przetargowe;
  • od 23.06.2020 do 31.01.2021r. trwały prace budowlane i instalacyjne, zakończone odbiorem końcowym i rozliczeniem z wykonawcami.

W ramach projektu zrealizowane zostały prace związane z:


modernizacją C.O.

wymianą stolarki drzwiowej i okiennej

dociepleniem budynku, powiązane z odnowieniem elewacji

montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.