Projekt zrealizowany ze środków Funduszy Europejskich

„Uruchomienie systemu do prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z uruchomieniem e-usługi publicznej w SP PZOL w Celejowie”

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia.

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych, oraz rozwój informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia.

W ramach projektu uruchomione zostały dwie e-usługi:

  • e-usługa umożliwiająca złożenie w formie elektronicznej, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji pacjenta do przyjęcia do SP PZOL w Celejowie;
  • e-usługa umożliwiająca sprawdzenie planowego terminu przyjęcia do SP PZOL w Celejowie.

W ramach projektu uruchomiony został również system do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, który umożliwia udostępnianie informacji poprzez e-usługi oraz wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej poprzez systemy CSIOZ.

Całkowita wartość projektu: 1 064 058,45 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 1 062 491,22 zł

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 903 117,53 zł

Wkład własny (15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych): 160 940,92 zł

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.