Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzolcelejow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , e-mail: sekretariat@spzolcelejow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818810211. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Informacje podstawowe:

 1. Punkt obsługi Rodzin Pacjentów oraz punkt informacyjny znajdują się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie, 24-120 Kazimierz Dolny, Celejów 68, w budynku Administracji.
 2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy każdej nieruchomości użytkowanej przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie.
 3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren każdej nieruchomości użytkowanej przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie.
 4. Komunikowanie się z SPPZOL w Celejowie może odbywać się w następujących formach, poprzez:
  • zgłoszenie osobiste,
  • zgłoszenie pisemne na adres: Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny,
  • korzystanie z poczty elektronicznej: sekretariat@spzolcelejow.pl,
  • przesyłanie faksów, na numer tel. 818820449
  • rozmowę telefoniczną, tel. 818810211
  • elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP)
 5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie nie zapewnia możliwości korzystania przez osobę uprawnioną z usługi tłumacza języka migowego.
 6. W Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Celejowie nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Opis dostępności architektonicznej nieruchomości

Budynek Administracji (Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny):

Budynek Administracji jest to budynek piętrowy. Obsługa Interesantów odbywa się na parterze budynku. Do wejścia głównego prowadzi oprócz schodów podjazd dla niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału I i III (Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny):

Budynek parterowy – dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku oprócz schodków prowadzą podjazdy dla niepełnosprawnych. Każdy z oddziałów posiada łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu znajdują się wózki inwalidzie oraz łóżka przystosowane dla pacjentów niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych.

Budynek Oddziału II (Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny):

Budynek piętrowy – dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do oddziału z poziomu chodnika. Wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa z sygnalizacją głosową oraz z przyciskami dla osób niewidomych oraz łazienka dla niepełnosprawnych. Przestrzeń wewnątrz Pałacu zapewnia swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Obok obiektu znajduje się parking.

Budynek Oddziału V (Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny):

Budynek piętrowy – dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku usytuowane jest na poziomie chodnika. Oddział wyposażony jest w windę osobową z sygnalizacją głosową oraz z przyciskami dla osób niewidomych, toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych. Na wyposażeniu znajdują się wózki inwalidzie. Na parkingu przyległym do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Terapii z Rehabilitacją (Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny):

Budynek piętrowy – dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta przystosowana dla nich. Szerokie korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich po budynku. Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku Oddziału I-III.

Budynek Oddziału IV (24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 37):

Budynek piętrowy do którego prowadzą schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. W Oddziale znajduje się platforma dla niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na piętro. Budynek posiada łazienkę dla niepełnosprawnych i ma na wyposażeniu wózki inwalidzkie. Obok budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe.

SP PZOL w Celejowie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie „Udzielania osobom dorosłym, chorym psychicznie całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji; zapewnienia produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia; szkoleń kadry medycznej, edukacji zdrowotnej w tym psychoedukacji”.